Kierownictwo

Dyrektor Zakładu - mgr Sebastian Hałas
Dyrektor Zakładu odpowiada za całą jego działalność. Może powołać zespół kierowniczy, który staje się jego organem doradczym.

W skład zespołu kierowniczego wchodzą:
·     Dyrektor Zakładu,
·     Dyrektor Szkół,
·     Kierownik Warsztatów Szkolnych,
·     Kierownik Internatu,

Dyrektor Zakładu może zaprosić do udziału w pracach zespołu kierowniczego inne osoby.
Dyrektor kieruje zakładem, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu.
Dyrektor zakładu w szczególności:

· sprawuje nadzór pedagogiczny,
· organizuje pracę w działach Zakładu zatwierdzając wewnętrzne  regulaminy i procedury  postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
· dysponuje przyznanymi Zakładowi środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,
· zatwierdza zmiany w mikrosystemie,
· wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników  Zakładu,
· opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników,
·  prowadzi dobór kandydatów na pracowników uwzględniający kompetencje  i umiejętność postępowania z nieletnimi oraz osobistą przydatność do pracy,
· reprezentuje Zakład na zewnątrz.
Realizując powyższe zadania, dyrektor zakładu uwzględnia:
· możliwość tworzenia w zakładzie warunków indywidualnego oddziaływania na nieletnich,
· konieczność utrzymania bezpieczeństwa i porządku, w tym zabezpieczenia zakładu w sposób uniemożliwiający samowolne oddalenie się wychowanków z zakładu lub ich uwolnienie przez osoby z zewnątrz oraz inne bezprawne działania,
· konieczność zapewnienia właściwych warunków bytowych, sanitarnych i zdrowotnych.

Dyrektor Szkół - mgr Wojciech Wypych
Zastępuje Dyrektora Zakładu podczas jego nieobecności.
Do zadań Dyrektora Szkół należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy, a w szczególności:

· tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole i warsztatach szkolnych,
· kształtowanie twórczej atmosfery i właściwych warunków pracy,
· przedkładanie innym organom do zaopiniowania oraz zatwierdzenia programów i planów pracy, kierowanie ich realizacją oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
· ustalanie organizacji pracy szkoły i warsztatów szkolnych,
· sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
· zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w miarę możliwości w ich doskonaleniu zawodowym,
· określanie zakresu obowiązków pracowników,
· zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
· egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonych zasad porządku określonego regulaminem Zakładu Poprawczego i Regulaminem Szkół funkcjonujących przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie
· zapewnienie wyposażenia w środki dydaktyczne i inne niezbędne materiały,
· zapewnienie właściwego stanu oraz zabezpieczenia mienia społecznego,
· wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
· wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

Kierownik Warsztatów Szkolnych - mgr Wojciech Kaszuba
Pracą warsztatów kieruje Kierownik Warsztatów, któremu podlegają wszyscy nauczyciele praktycznej nauki zawodu, pracownicy obsługi i inni pracownicy warsztatów.


Kierownik Internatu - mgr Tomasz Półtorak

Kierownik Internatu kieruje pracą internatu, którym podlegają    
wychowawcy.
Internat realizuje zadania wynikające z Rocznego Planu Pracy Internatu opracowanego na podstawie Rocznego i Perspektywicznego Planu Pracy i Rozwoju Zakładu.

metryczka


Wytworzył: Kardzis Józef (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Andrzej Iciak (15 kwietnia 2010, 10:23:33)

Ostatnia zmiana: Andrzej Iciak (9 kwietnia 2019, 09:16:23)
Zmieniono: Usunięto wpis Wicedyrektor

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8072