Zadania zakładu

W Zakładzie realizuje się cele i zadania określone w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z późn. zm.) i późniejszych Rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości:
      a)  cele opiekuńcze czyli zaspakajanie potrzeb nieletnich oraz  kompensowanie  deficytów rozwojowych,
     b)  cele wychowawcze, których istotą jest odbudowanie podmiotowości wychowanka, zinternalizowanie przez niego pożądanego systemu wartości oraz ukształtowanie kontroli wewnętrznej (samokontroli) autonomizującej jego zachowanie nawet w sytuacjach pokusy i dużej presji niekorzystnych czynników określanych jako kryminogenne,
     c)  cele terapeutyczne, które realizowane są poprzez zastosowanie technik psychoterapeutycznych, treningów interpersonalnych, zajęć psychoedukacyjnych oraz w razie potrzeby zastosowania leczenia (zdrowia somatycznego i psychicznego),
       d)  cele dydaktyczne realizowane poprzez kształcenie w oparciu o programy nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
W realizacji tych celów Zakład może współdziałać z organizacjami społecznymi, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, fundacjami i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i osobami działającymi dla dobra nieletnich.

W Zakładzie prowadzi się działalność resocjalizacyjną w oparciu o:
1) roczny plan pracy zakładu, w którego skład wchodzą w szczególności:
   a) roczny plan pracy internatu,
   b) roczny plan pracy szkoły i warsztatów.
   c) roczny plan pracy psychologa i pedagoga.
2) perspektywiczny plan pracy zakładu.
3) plan rozwoju zakładu.

metryczka


Wytworzył: Kardzis Józef (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Andrzej Iciak (15 kwietnia 2010, 10:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5065