Rada zakładu

Rada Zakładu, jako organ kolegialny, współdziała z Dyrektorem Zakładu w wykonywaniu zadań Zakładu i podnoszeniu jakości pracy zakładu.
W skład Rady Zakładu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zakładzie.
Przewodniczącym Rady Zakładu jest Dyrektor Zakładu.
W posiedzeniach Rady Zakładu mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Zakładu oraz przedstawiciele organu wykonującego nadzór zwierzchni i przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Posiedzenia Rady Zakładu odbywają się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu wykonującego nadzór zwierzchni nad Zakładem, albo na wniosek co najmniej połowy składu Rady Zakładu.
Rada Zakładu ustala regulamin swojej działalności.

metryczka


Wytworzył: Kardzis Józef (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Andrzej Iciak (15 kwietnia 2010, 10:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7226