Regulamin rekrutacji pracowników

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.
2) Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty.
3) Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
4) Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
5) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.02.2012 r. zmieniające w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.
Dyrektora Zakładu Poprawczego w Szubinie
w sprawie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska
w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 
                                         
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 
1.W przypadku wystąpienia wolnego, nieobsadzonego stanowiska  pracy w pełnym lub ograniczonym wymiarze etatu przeprowadzana jest procedura naboru.
2. Decyzję o  rozpoczęciu procedury naboru  na  wolne, nieobsadzone stanowisko podejmuje dyrektor Zakładu (zwany dalej dyrektorem).
3. Od wszczęcia procedury naboru dyrektor może odstąpić w przypadku:
a) wystąpienia wolnego stanowiska pracy w okresie 6 miesięcy od jego likwidacji lub zwolnienia przez pracownika, w sytuacji kiedy zamiar zatrudnienia zgłosiła dotychczas zatrudniona osoba na identycznym stanowisku,
b) zatrudnienia w miejsce zastępstwa nieobecnego pracownika.
4. Wyznaczona przez dyrektora osoba przygotowuje ogłoszenie o naborze.
5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) określenie stanowiska;
2) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
3) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
4) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
5) określenie terminu, sposobu i miejsca składania dokumentów.
6. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji przez okres minimum 10 dni poprzez:
a) umieszczenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w Zakładzie,
b) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu.
7. Wymagania, o których mowa w pkt 5 pkt 2, określa się w sposób następujący:
1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,
2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
8. Wymagane dane i dokumenty  od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
a)       imię (imiona) i nazwisko,
b)      datę urodzenia,
c)       dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
d)      wykształcenie*,
e)       kwalifikacje zawodowe*,
f)        przebieg dotychczasowego zatrudnienia*,
g)       wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów prowadzonej rekrutacji.
(* gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.)
9. Dokumenty rekrutacyjne kandydat dostarcza do sekretariatu Zakładu w terminie (decyduje data wpływu do Zakładu) określonym w ogłoszeniu poprzez:
a)       doręczenie ich samodzielnie, bądź przez inną osobę,
b)      drogą pocztową.
10. Wstępną weryfikację dokumentów pod względem formalnym dokonuje pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe oraz kierownik działu w którym zatrudniony ma być kandydat.
11. Nie nadaje się w procesie naboru dalszego biegu  dokumentom które :
a)       wpłynęły po terminie,
b)      są niekompletne,
c)       nie dają potwierdzenia spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu.
12. Po zakończonej analizie dokumentów pod względem formalnym i wstępnej weryfikacji, kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, zostają indywidualnie poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej poprzez:
a)   rozmowę telefoniczną,
b)  potwierdzoną zwrotnie wiadomość przesłaną  drogą elektroniczną  e-mail.
 
 
13. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół pracowników zatrudnionych w Zakładzie, powołany przez dyrektora. W skład zespołu wchodzą:
a)    dyrektor lub inna osoba wskazana przez dyrektora – jako przewodniczący zespołu,
b)             kierownik działu, w którym obsadzane jest wolne stanowisko pracy – jako sekretarz zespołu,
c)     Pracownik pedagogiczny wskazany przez dyrektora w przypadku wolnego stanowiska pedagogicznego lub inny wskazany pracownik w przypadku innego stanowiska,
14. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są w szczególności: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata.
15. Każdy z członków Zespołu przygotowuje dla kandydatów listę 3 pytań weryfikujących kryteria określone w pkt 14.
16. Kryteria doboru pracowników na poszczególne stanowiska w Zakładzie zawierają w szczególności:
a)    kwalifikacje niezbędne do zajmowania danego stanowiska,
b)    zakres zadań przewidzianych do wykonywania na danym stanowisku,
c)     doświadczenie zawodowe,
d)    pożądane formy i kierunki doskonalenia zawodowego.
17. Wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej jest opinia, wskazująca jednego kandydata najbardziej odpowiadającego stawianym wymaganiom i pożądanym do wykonywania zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania rekrutacyjnego. Opinie przygotowuje sekretarz zespołu.
18. Dyrektor nie jest związany wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej i podejmuje ostatecznie samodzielną decyzję w przedmiocie złożenia oferty zatrudnienia konkretnemu kandydatowi.
19. Z rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający krótkie i zwięzłe informacje dotyczące przebiegu rozmowy, jakości udzielanych odpowiedzi i jakości wypowiedzi swobodnych kandydata. Projekt protokołu przygotowuje sekretarz, a po jego zatwierdzeniu podpisują go wszyscy członkowie zespołu przeprowadzającego rozmowę.
20. W terminie 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej osoba pracownik działu odpowiedzialnego za sprawy kadrowe informuje wszystkich kandydatów o wyniku procedury kwalifikacyjnej. Informację przekazuje się poprzez:
a)    rozmowę telefoniczną i
b)    wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną e-mail.
21. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych okaże się, że żaden z kandydatów nie spełnił stawianych w kryteriach wymagań, dyrektor podejmuje  decyzje o ponownym ogłoszeniu naboru na tych samych zasadach i warunkach z podaniem  nowego terminu składania ofert. W sytuacji takiej stosuje się poszerzone formy podawania ogłoszenia  do publicznej wiadomości.
22. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji są zwracane kandydatom na pisemny wniosek. W przypadku braku wniosku o zwrot dokumentów, przechowywane są one przez 60 dni, a po tym czasie mogą być zniszczone.
23. Pracownik działu administracji gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą rekrutacji  w szczególności:
a)    ogłoszenie o naborze pracowników na wolne stanowisko,
b)    dokumenty składane przez kandydatów do momentu ich zwrotu lub zniszczenia,
c)     protokoły z rozmów kwalifikacyjnych,
d)    wnioski kandydatów o zwrot dokumentów rekrutacyjnych,
e)    korespondencję z Powiatowym Urzędem Pracy. 
24. Po decyzji o przedłożeniu oferty zatrudnienia od kandydata do pracy odbiera się pozostałe, tj. dotychczas nie przedłożone dokumenty określone w art. 221 Kodeksu pracy.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Hałas (6 listopada 2020)
Opublikował: Andrzej Iciak (24 maja 2011, 13:19:01)

Ostatnia zmiana: Andrzej Iciak (10 listopada 2020, 13:55:01)
Zmieniono: Zmieniono osobę, która wytworzyła informację i date jej wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9111