Regulamin rekrutacji pracowników

Załącznik nr 17 do Regulaminu pracy.
Regulamin rekrutacji pracowników
w Zakładzie Poprawczym – Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej
w Szubinie
 
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, (j.t. Dz.U. 06.97.674 z późn. zmianami).
2) Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, (j.t. Dz. U. 04.256.2572 z późn. zmianami).
3) Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, (j.t. Dz.U.10.33.178 z późn. zmianami).
4) Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
5) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (Dz.U.01.124.1359 z późn. zmianami).
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U.09.50.400).

§ 1.

W zakładzie zatrudnia się:

1) pracowników pedagogicznych;
• nauczycieli szkół,
• nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
• wychowawców internatu,
• psychologów,
• pedagogów,
2) pracowników niepedagogicznych:
• pracowników administracji,
•  pracowników obsługi,
• strażników,
•  pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarki.

§ 2.

Każdy pracownik zakładu jest zobowiązany do przestrzegania praw nieletnich i odpowiednio  do zajmowanego stanowiska, do udziału w resocjalizacji nieletnich oraz ma być dla nich pozytywnym przykładem.

§ 3.

Informacje o naborze na wolne stanowiska w ZP MOAS w Szubinie podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zakładzie, stronie internetowej Zakładu, przesłanie do urzędu pracy (w przypadku długotrwałego wakatu), względnie w innej formie.

§ 4.

Przy zatrudnianiu preferuje się osoby posiadające wymagane kwalifikacje i wykazujące się maksymalną dyspozycyjnością wobec pracodawcy.

§ 5.

Osoba ubiegająca się o pracę w Zakładzie Poprawczym składa:
1. życiorys zawodowy (CV),
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o niekaralności (warunkiem zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności),
4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Zakładzie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883)
5. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6. ewentualne świadectwa pracy,
7. kwestionariusz osobowy
w miejscu, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.
 

§ 6.

Do celów naboru dyrektor może powołać komisję, która przeprowadza wstępną weryfikację ofert pod względem formalnym i merytorycznym a także przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

§ 7.

Szczegółowe zasady przeprowadzania naboru ujęte są w procedurze naboru na wolne stanowiska w ZP MOAS w Szubinie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

metryczka


Wytworzył: Guziński Wiesław (24 maja 2011)
Opublikował: Andrzej Iciak (24 maja 2011, 13:19:01)

Ostatnia zmiana: Andrzej Iciak (12 kwietnia 2013, 10:46:57)
Zmieniono: zmieniono w punkcie 2,3,4,5 dziennik ustaw, w paragrafie 1 nauczycieli zawodu zmieniono na nauczycieli praktycznej nauki zawodu,w punkcie 2 wykreślono wpis pracowników księgowości, wykreślono par 2 zmieniono par 3,4,5,6,7

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9003